Protected by Copyscape

Privacy voorwaarden ATK Lasopleidingen & Advies

Definities

 • Opdrachtnemer: ATK Lasopleidingen & Advies, De Ynfeart 7-206, 8447 GM Heerenveen.
  ( atk-lasopleidingen.nl , akonst@atk-lasopleidingen.nl ). Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74708678.
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van opdrachtnemer die van toepassing zijn op overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Gegevens: persoonsgegevens die opdrachtnemer registreert van opdrachtgever:
  • Contactpersoon,
  • Naam bedrijf,
  • Adres,
  • Postcode + Woonplaats,
  • Telefoonnummer,
  • E-mail adres,
  • KvK nummer,
  • Cursisten gegevens,
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven door opdrachtgever. Het voorgaande omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst.

Grondslag privacy voorwaarden

 • Het is voor opdrachtnemer noodzakelijk gegevens te verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Opdrachtnemer verwerkt de gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacy voorwaarden volgens de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.
 • Opdrachtnemer verklaart gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken dan voor het uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijk is.
 • De zeggenschap over de ter beschikking gestelde gegevens komt nooit bij opdrachtnemer te liggen.

Rechten van opdrachtgever

 • Opdrachtgever heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van de door opdrachtnemer vastgelegde gegevens.
 • Opdrachtgever heeft het recht om gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.
 • Bij klachten kan opdrachtgever een klacht indienen. Opdrachtnemer geeft er de voorkeur aan om klachten onderling op te lossen. Mocht niet tot overeenstemming worden gekomen, dan kan een klacht ingediend worden bij de relevante privacy toezichthouder.

Geheimhouding

 • Opdrachtnemer verwerkt de gegevens alleen in opdracht van opdrachtgever, tenzij wettelijke regels anders voorschrijven.
 • Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die hij beheert, tenzij wettelijke regels anders voorschrijven.
 • Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring verstrekken.
 • Opdrachtnemer zal de gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij opdrachtgever hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Wanneer opdrachtnemer op grond van de regelgeving verplicht wordt gesteld om de gegevens te delen met derden, dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever verwittigen.

Bewaartermijn

 • Zolang opdrachtgever en opdrachtnemer een zakelijke overeenkomst hebben, bewaart opdrachtnemer zakelijke contactgegevens, technische inloggegevens en back-up bestanden.
 • Zakelijke contactgegevens, inloggegevens en back-up bestanden die door opdrachtnemer worden beheerd, zonder dat daar een actieve overeenkomst met opdrachtgever aan ten grondslag ligt, worden maximaal twee jaar bewaard en daarna vernietigd. Uitzondering hierop zijn contracten en facturen; deze worden conform de wettelijke termijnen bewaard.

Beveiligingsmaatregelen

 • Ter bescherming van gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018 heeft opdrachtnemer de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
  • Technische beveiligingsmaatregelen:
   • Gebruik van een virusscanner
   • Gebruik van een Firewall
   • Het up-to-date houden van software
   • Autorisatie/Authenticatie elektronische gegevensdragers
   • Beveiligen van back-up bestanden (offline en Cloud)
   • De website van opdrachtnemer beschikt over een geldig SSL certificaat, waardoor de informatie versleuteld wordt verstuurd
  • Organisatorische beveiligingsmaatregelen:
   • Opdrachtnemer werkt uitsluitend met partnerbedrijven die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.
   • Opdrachtnemer werkt uitsluitend met partnerbedrijven die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.
   • Opdrachtnemer heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met partijen die voor opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken zoals Google, hostingpartijen, etc.
  • Additionele beveiligingsmaatregelen:
   • Opdrachtnemer beperkt het gebruik van persoonsgegevens tot een minimum door uitsluitend gegevens van opdrachtgever vast te leggen, die nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht.

 Procedure bij datalek

 • Wanneer een datalek of incident door opdrachtnemer wordt geconstateerd dat betrekking heeft op de gegevens, stelt opdrachtnemer opdrachtgever binnen 24 uur op de hoogte.
 • Conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018 zal melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Opdrachtnemer zal in overleg met opdrachtgever de noodzakelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het datalek te beperken.
 • Opdrachtnemer zal, indien van toepassing, verbetermaatregelen implementeren en protocollen wijzigen.

Sub-opdrachtnemer

 • Indien opdrachtnemer op grond van de overeenkomst werkzaamheden uitbesteedt, doet hij dat uitsluitend aan partnerbedrijven die handelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.

Cookie beleid

Cookies zijn te onderscheiden in technische, analytische en tracking cookies. Op de website van opdrachtnemer worden alleen technische en analytische cookies gebruikt:

 • Technische cookies zijn strikt noodzakelijk om een website technisch goed te laten functioneren. Deze zijn toegestaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.
 • Analytische cookies dienen voor analyse van het website verkeer. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018 heeft opdrachtnemer de volgende maatregelen genomen:
  • Het sluiten van een verwerkingsovereenkomst met Google.
  • Opdrachtnemer deelt géén informatie met Google.
  • Opdrachtnemer heeft het delen van gegevens voor advertentiedoeleinden met Google gedeactiveerd.
  • IP Adressen worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen.
 • Tracking cookies worden gebruikt om website bezoekers over verschillende websites heen te identificeren en zo een profiel op te bouwen t.b.v. reclame doeleinden. Op de website van opdrachtnemer zijn géén tracking cookies actief.

Overige bepalingen

 • Indien uit deze privacy voorwaarden één of meerdere bepalingen nietig zijn, blijven de overige privacy voorwaarden onverkort van kracht.
 • Op alle bepalingen is het Nederlands recht van toepassing.

20202VHWZ-035

Protected by Copyscape